Splošna pravila in pogoji nagradne igre

»PRAZNIČNI L'ERBOLARIO«

Splošne določbe

Organizator nagradne igre »PRAZNIČNI L'ERBOLARIO« (v nadaljevanju nagradna igra) je Lettim d.o.o., Pavšičevo naselje 16, 5000 NOVA GORICA, Slovenija(v nadaljevanju organizator).
Nagradna igra poteka od  6.12.2017 do 26.12. 2017. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti na nikakršen način povezana s Facebookom, poteka pa tudi v spletni trgovini L'erbolario in nakupovalnega centra Nama (v nadaljevanju Nama). Istočasno se bodo objave pojavljale tudi na družbenem omrežju Instagram L'erbolario Slovenija (v nadaljevanju Facebook), saj se Facebook in Instagram med seboj povezujeta.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja skozi spodbujanje komunikacije z uporabniki v omrežju Facebook ter spletni trgovini L'erbolario in Nama.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, spletne trgovine L'erbolario in Nama, za katere velja:
- so uporabniki aplikacije na Facebooku »PRAZNIČNI L'ERBOLARIO« (v nadaljevanju: aplikacije),
- sodelujoči, mlajši od 15 let, bodo morali za prevzem nagrade predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za posredovanje osebnih podatkov,
- sprejemajo pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook,

- s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in podjetjih, ki so neposredno povezana z nagradno igro, in njihovi družinski člani. Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.


Za sodelovanje v nagradni igri se mora sodelujoči strinjati, da organizator preko Facebook API-ja dostopa do njegovih podatkov, tudi do podatkov o njegovem elektronskem naslovu. Organizator bo elektronski naslov sodelujočih uporabil za obvestila o prejemu nagrade in pošiljanje promocijskih sporočil.


S sodelovanjem sodelujočih v nagradni igri se šteje, da le-ta soglaša s splošnimi pravili in pogoji nagradne igre.Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat (v primeru ponovnega žreba, se že izžrebane za nagrado izloči in žreb ponovi).

Način sodelovanja

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo na več načinov:

1. v Nami, kjer poteka nagradna igra v kotičku z naravno kozmetiko L'erbolario. Tam so vprašalniki, na katerem obkrožijo pravilne odgovore in jih odložijo v za to namenjeno škatlo. Sodelujoči se strinja s splošnimi pravili in pogoji, priloženimi poleg škatle.

2. na Facebook strani L'erbolario Slovenija: Uporabnik Facebook-a, ki želi sodelovati v nagradni igri in še ni oboževalec Facebook strani L'erbolarioSlovenija , mora v aplikaciji »PRAZNIČNI L'ERBOLARIO«  vnesti zahtevane podatke: ime in priimek ter e-mail naslov. Ravno tako mora obkljukati polje za strinjanje s pogoji sodelovanja v nagradni igri.

3. na Facebook strani: vsak teden, do žreba glavne nagradne igre, tj. 3 x, poteka tudi mini nagradna igra. Sodelujoči bodo pozvani k odgovoru na nagradno vprašanje, ki ga bodo poiskali med izdelki v spletni trgovini L'erbolario Slovenija.

Nagrajenci

Med sodelujočimi, ki bodo izpolnili splošna pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo 27.12.2017 izžrebali 3 osebe. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja, ki vsebuje zlasti navedbe glede datuma, ure in kraja žrebanja, članih komisije, izžrebancih oz. nagrajencih ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradne igre. Komisija bo v žrebanje uvrstila sodelujoče, ki bodo od 6. 12. do 26. 12. 2017 do 23:59 ure sodelovali v nagradni igri. Žrebanje se bo izvedlo na sedežu organizatorja.Žrebanje ni javno. Žrebanje bo izvedeno z naključnim izborom sodelujočih v nagradni igri. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrade

Nagrade:

1. nagrada: ženska obutev UGG in L'erbolario parfum Indaco (vrednost nagrade je nad 42 EUR)

2. in 3. nagrada: L'erbolario potovalni set Indaco (vrednost nagrade ne presega 42 EUR)

Med sodelujočimi, ki bodo izpolnili pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, bomo 27.12.2017 izžrebali 3 osebe.

Prvo nagrado bomo izročili osebno, v Nami, in sicer v času, dogovorjenem z nagrajencem oz. najkasneje v roku 30 delovnih dni. Izročitev nagrade bo tudi ovekovečena s strani organizatorja; narejenih bo do 5 fotografij, ki se bodo objavile na Facebook strani L'erbolario Slovenija. Drugo in tretjo nagrado bosta nagrajenca prejela na dom.  Prejemniki nagrade bodo o nagradi obveščeni z elektronskim sporočilom, in sicer v 7 delovnih dneh po zaključku nagradne igre. Razglasitev izžrebancev bo izvedena tudi na Facebook strani organizatorja. V roku 7 delovnih dni se morajo izžrebanci javiti in poslati organizatorju zahtevane osebne podatke, sicer se nagrade ne podeli iz izžreba drugega nagrajenca.

Mini nagradna igra:

-v času do glavnega žreba poteka tudi mini nagradna igra na Facebook strani L'erbolario Slovenija, kjer se podelijo 3 manjše nagrade (vrednost nagrade ne presega 42 EUR)-žreb je 1x/teden. Žrebanje je naključno. Nagrajence se kontaktira preko Facebook-a, nagrade pošlje po pošti.


Organizator je oproščen vseh obveznosti do sodelujočih. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, pridobljenih v nagradni igri, če:
• sodelujoči ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
• se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri.


S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da so po pravilih te nagradne igre razglašeni za zmagovalca, organizator objavi njihov ime in priimek na spletnem mestu shop.lerbolario.si  in na zidu Facebook strani:


Odgovornosti in pravice organizatorja 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
- nedelovanje aplikacije in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;
- nedelovanje aplikacije, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri; 
- kakršne koli posledice ob koriščenju prejete nagrade;
- storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev;
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči;
- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook.


Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov  info@lettim.siz naslovom (imenom) vsebine in z obrazložitvijo o morebitni neprimernosti. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator objavljeno vsebino odstranil z zidu Facebook strani najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti v spletni trgovini L'erbolario Slovenija. 

Varovanje osebnih podatkov

Uporabnik aplikacije soglaša, da lastnik aplikacije kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 94-4690/2007). Lastnik aplikacije zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.
Lastnik aplikacije lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o aplikaciji, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, segmentacije, za raziskave trga, promocijsko obveščanje ter za druge trženjske namene.
Lastnik aplikacije se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v tej točki in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.
Uporabnik aplikacije lahko od lastnika kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke in sicer po e-pošti info@lettim.si ali pisno na naslov organizatorja  Lettim d.o.o., Pavšičevo naselje 16, 5000 Nova Gorica, Slovenija.

Davki in akontacija dohodnine

Za glavno nagrado, katere tržna vrednost presega 42 EUR, bo organizator za sodelujočega odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. 
Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko).

Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglašajo. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče kot tudi ne menjava nagrad. Prav tako nagrada ni prenosljiva. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu  https://www.facebook.com/LErbolarioSlovenija
Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov info@lettim.si.
Pravila nagradne igre so dostopna v spletni trgovini L'erbolario Slovenija in v Nami poleg škatle, kjer se vlagajo vprašalniki.

Avtorske pravice

Vse vsebine, objavljene v aplikaciji »PRAZNIČNI L'ERBOLARIO« so last organizatorja in so predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Vsebin, objavljenih na Facebook strani L'erbolarioSlovenija in v aplikaciji »PRAZNIČNI L'ERBOLARIO« se ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v druge namene, brez pisne odobritve Lettim d.o.o.


Nova Gorica, 6.12.2017

 

Letim d.o.o.